Lưu trữ

Archive for the ‘php cơ bản’ Category

Code tìm thứ trong tuần – PHP (tt – phần 1)

Tháng Năm 13, 2009 4 comments

Viet Matrix Revolutions nay tiếp tục bài PHP cơ bản

Yêu cầu : Viết 1 ứng dụng khi nhập ngày – tháng – năm nhấn nút button thì ứng dụng xuất ra ngày – tháng – năm và thứ tương ứng

Hướng dẫn:

Tạo 3 text field để nhập ngày tháng năm , Tạo thêm 1 text field để xuất kết quả với giá trị là readonly=”true” [không cho nhập giá trị ]

Khai báo biến $jd và dùng hàm

cal_to_jd(CAL_GREGORIAN,$ngay,$thang,nam);

$day=jddayofweek($jd,0)

[giá trị 0 là để tính từ chủ nhật đến thứ 7 ứng với 0 ->6]

Sau đó đọc thứ trong tuần bằng cấu trúc switch … case

switch($day)

{

case=0:

$thu=”Chủ Nhật”;

break;

.. .. . .

}

Kết quả do Viet Matrix Revolutions thực hiện

Tìm thứ trong tuần - Viet Matrix Revolutions

Tìm thứ trong tuần - Viet Matrix Revolutions

Sau đây là code

===================================

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Thứ Trong Tuần</title>
<style type=”text/css”>
<!–
.style1 {color: #FFFFFF}
.style2 {
color: #000000;
font-weight: bold;
}
–>
</style>
</head>

<body>
<?php
/*
Viet Matrix Revolutions – AlexBTP – Anderson_neo , trina_lan and member Viet Matrix Revolutions
*/
//xét giá trị nhập vào
if(isset($_POST[“ngay”]) && isset($_POST[“thang”]) && isset($_POST[“nam”]))
{
$ngay=$_POST[“ngay”];
$thang=$_POST[“thang”];
$nam=$_POST[“nam”];
$jd=cal_to_jd(CAL_GREGORIAN,$thang,$ngay,$nam);
$day=jddayofweek($jd,0);
switch($day)
{
case 0:
$thu=”Chủ Nhật”;
break;
case 1:
$thu=”Thứ Hai”;
break;
case 2:
$thu=”Thứ Ba”;
break;
case 3:
$thu=”Thứ Tư”;
break;
case 4:
$thu=”Thứ Năm”;
break;
case 5:
$thu=”Thứ Sáu”;
break;
case 6:
$thu=”Thứ 7″;
break;
//Vì mod bằng 0
}
$xuat_thu=”Ngày $ngay Tháng $thang Năm $nam Là $thu”;

}

?>
<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=””>
<table width=”500″ border=”0″ align=”center” bgcolor=”#FF99FF”>
<tr>
<td colspan=”5″ align=”center” bgcolor=”#CC3366″><h1 class=”style1″>Tìm Thứ Trong Tuần </h1></td>
</tr>
<tr>
<td width=”130″><span class=”style2″>Ngày-Tháng-Năm</span></td>
<td width=”72″><label>
<input name=”ngay” type=”text” id=”ngay” value=”<?php echo $_POST[“ngay”];?>” size=”10″ />
</label></td>
<td width=”68″><label>
<input name=”thang” type=”text” id=”thang” value=”<?php echo $_POST[“thang”];?>” size=”10″ />
</label></td>
<td width=”60″><label>
<input name=”nam” type=”text” id=”nam” value=”<?php echo $_POST[“nam”];?>” size=”10″ />
</label></td>
<td width=”148″><label>
<input type=”submit” name=”Submit” value=”Tìm” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”5″ align=”center”><label>
<input name=”xuat_thu” type=”text” id=”xuat_thu” style=”background-color:#FFFFCC” value=”<?php echo $xuat_thu;?>” size=”50″ readonly=”true”/>
<strong>Viet Matrix Revolutions </strong></label></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

===================================

Toàn quyền thuộc về Viet Matrix Revolutions – Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin này

Anderson_neo – AlexBTP – Trina_Lan and member Viet Matrix Revolutions

Advertisements

Code đọc số có 1 chữ số [PHP (tt) ]

Tháng Năm 9, 2009 1 Bình luận

Nay Viet Matrix Revolutions sẽ hướng dẫn làm bài tập đọc số có 1 chữ số

Mục đích của bài này giúp các bạn hiểu cấu trúc

switch – case

Yêu cầu :

1/ nhập số từ 0–>9 và xuất ra chữ tương ứng

2/ô chữ  không cho nhập (sử dụng thuộc tính readonly

3/Kiểm tra dữ liệu nhập có phải là số không sử dụng hàm is_nummeric if(is_numeric($so)]

4/ ngoài  0–>9 có trường hơp khác không hợp lệ

Và đây là kết quả

Đọc số - Viet Matrix Revolutions

Đọc số - Viet Matrix Revolutions

Nhập thử ngày tháng người yêu vào thì nó báo không hợp lệ –>kết quả đúng

và đây là cod e

==========

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Đọc số – Viet Matrix Revolutions </title>
<style type=”text/css”>
<!–
.style1 {color: #FFFFFF}
.style2 {
color: #FF0000;
font-weight: bold;
}
–>
</style>
</head>

<body>
<?php
/*
Viet Matrix Revolutions
Anderson_neo – AlexBTP . . . and member Viet Matrix Revolutions
*/
if(isset($_POST[“so”]))
{
$so=$_POST[“so”];

//kiểm tra người dùng nhapaj có phải là số hay không Viet Matrix Revolutions
if(is_numeric($so))
{
switch($so)
{
case 0;
$chu=”Không”;
break;
case 1;
$chu=”Một”;
break;
case 2;
$chu=”Hai”;
break;
case 3;
$chu=”Ba”;
break;
case 4;
$chu=”Bốn”;
break;
case 5;
$chu=”Năm”;
break;
case 6;
$chu=”Sáu”;
break;
case 7;
$chu=”Bảy”;
break;
case 8;
$chu=”Tám”;
break;
case 9;
$chu=”Chín”;
break;
//mặc định ngoài 0–>9 là không hợp lệ Viet Matrix Revolutions
default:
$chu=”Không hợp lệ “;
break;
}
}
}
?>
<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=””>
<table width=”533″ border=”0″ align=”center” bordercolor=”#000000″ bgcolor=”#000000″>
<tr>
<td colspan=”3″ align=”center”><h1 class=”style1″>Đọc Số – Viet Matrix Revolutions </h1></td>
</tr>
<tr>
<td width=”146″ align=”center” bgcolor=”#454545″><span class=”style1″><strong>Nhập số (0–&gt;9) </strong></span></td>
<td width=”34″ bgcolor=”#454545″><span class=”style1″></span></td>
<td width=”331″ bgcolor=”#454545″><span class=”style1″><strong>Bằng Chữ </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=”#454545″><label>
<input name=”so” type=”text” id=”so” value=”<?php echo $_POST[“so”];?>”so’];?” />
</label></td>
<td bgcolor=”#454545″><label>
<input type=”submit” name=”Submit” value=”=&gt;” />
</label></td>
<td bgcolor=”#454545″><label>
<input name=”chu” type=”text” id=”chu” font  value=”<?php echo $chu;?>” readonly=”true” style=”background-color:#FFCCFF”/>
<span class=”style2″>Viet Matrix Revolutions </span></label></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

==========

Toàn quyền thuộc về Viet Matrix Revolutions .Ghi rõ nguồn gốc khi phát hành lại thông tin nà

Anderson_neo ,AlexBTP and member Viet Matrix Revolutions

Giải phương trình bậc nhất – [PHP(tt)]

Tháng Năm 9, 2009 2 comments

Tiếp tục bài tập về kỹ thuật lập trình PHP

Viết chương trình giải phương trình bậc nhất

Kết quả do Viet Matrix Revolutions thực hiện

Gải phương trình bậc nhất - Viet Matrix Revolutions

Gải phương trình bậc nhất - Viet Matrix Revolutions

Và đây là code

==========
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>giải phương trình bậc nhất</title>
<style type=”text/css”>
<!–
.style1 {color: #FFFFFF}
.style3 {color: #FF0000; font-weight: bold; }
–>
</style>
</head>

<body>
<?php
/*
Viet Matrix Revolutions
Anderson_neo – AlexBTP . . . and member Viet Matrix Revolutions
*/
if(isset($_POST[“x1”]) && isset($_POST[“x2”]))
{
$x1=$_POST[“x1”];
$x2=$_POST[“x2”];
$nghiem=$_POST[“nghiem”];
if($x1==0)
{
$nghiem=”Phương Trình Vô Nghiệm “;
}
elseif($x1<>0)
{
$x3=-($x1/$x2);
$x3=round($x3,2);
$nghiem=$x3;
}

}
?>
<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”giaiphuongtrinhbacnhat.php”>
<table width=”400″ border=”0″ align=”center” bgcolor=”#000000″>
<tr>
<td colspan=”5″ align=”center”><h1 class=”style1″>Giải phương trình bậc nhất </h1></td>
</tr>
<tr>
<td width=”135″ bgcolor=”#000000″><span class=”style1″><strong>Phương Trình </strong></span></td>
<td width=”66″><label>
<input name=”x1″ type=”text” id=”x1″ value=”<?php echo $_POST[“x1″];?>” size=”10″ />
</label></td>
<td width=”29″><span class=”style1″><strong>X</strong></span></td>
<td width=”65″><label>
<input name=”x2″ type=”text” id=”x2″ value=”<?php echo $_POST[“x2″];?>” size=”10″ />
</label></td>
<td width=”83″> <span class=”style1″><strong>= 0 </strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=”#000000″><span class=”style1″><strong>Nghiệm</strong></span></td>
<td colspan=”4″><label>
<input name=”nghiem” type=”text” id=”nghiem” value=”<?php echo $nghiem;?>” readonly=”true”
style=”background-color:#FFCCFF”/>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”5″ align=”center”><label>
<input type=”submit” name=”Submit” value=”Giải Phương Trình” />
<span class=”style3″>Viet Matrix Revolutions </span></label></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

==========

Toàn quyền thuộc về Viet Matrix Revolutions.Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin này

Anderson_neo , AlexBTP and member Viet Matrix Revolutions

Chương trình tính kết quả thi đại học [PHP(tt)]

Nay Viet Matrix Revolutions hướng dẫn các bạn học lập trình PHP  1 số phần tiếp

Viết 1 ứng dụng tính điểm thi đại học

Yêu cầu :

1/ Tổng điểm lớn hơn điểm chuẩn và không có môn nào dưới 5 điểm ->Đậu

2/Tổng điểm nhỏ hơn điểm chuẩn ->Rớt

3/Tổng điểm lớn hơn điểm chuẩn , có 1 môn <5 ->Rớt

4/Ô kết quả và tổng điểm  không cho nhập liệu

Sau đây là ảnh kết quả do Viet Matrix Revolutions thực hiện

Kết quả thi đại học - Viet Matrix Revolutions

Kết quả thi đại học - Viet Matrix Revolutions

Và đây là code

==============

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Tính điểm đại học </title>
<style type=”text/css”>
<!–
.style1 {color: #FFFFFF}
.style3 {color: #FFFFFF; font-weight: bold; }
.style5 {color: #FF0000; font-weight: bold; }
–>
</style>
</head>

<body>
<?php
/*
Viet Matrix Revolutions
Anderson_neo – AlexBTP . . . and member Viet Matrix Revolutions
*/
if(isset($_POST[“toan”]) && isset($_POST[“ly”]) && isset($_POST[“hoa”]))
{
$toan=$_POST[“toan”];
$ly=$_POST[“ly”];
$hoa=$_POST[“hoa”];
$diem_chua=$_POST[“diem_chuan”];
$tong_diem=($toan+$ly)+$hoa;
$diem_chuan=$_POST[“diem_chuan”];
if($tong_diem>=$diem_chuan && $toan>=5 && $ly>=5 && $hoa>=5)
{
$ket_qua=”Đậu – Chúc mừng bạn “;

}
else
{
$ket_qua=”Rớt – Chia chia buồn “;
}
}

?>
<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”tinhdiemdaihoc.php”>
<table width=”400″ border=”0″ align=”center” bgcolor=”#000000″>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center”><h1><span class=”style1″>Tính Điểm Đại Học </span></h1></td>
</tr>
<tr>
<td width=”137″><span class=”style3″>Toán</span></td>
<td width=”247″><label>
<input name=”toan” type=”text” id=”toan” value=”<?php echo $_POST[“toan”];?>” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><span class=”style3″>Lý</span></td>
<td><label>
<input name=”ly” type=”text” id=”ly” value=”<?php echo $_POST[“ly”];?>” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><span class=”style3″>Hóa</span></td>
<td><label>
<input name=”hoa” type=”text” id=”hoa” value=”<?php echo $_POST[“hoa”];?>” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><span class=”style3″>Điểm Chuẩn </span></td>
<td><label>
<input name=”diem_chuan” type=”text” id=”diem_chuan” value=”<?php echo $diem_chuan;?>” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><span class=”style3″>Tổng Điểm </span></td>
<td><label>
<input name=”tong_diem” type=”text” id=”tong_diem” value=”<?php echo $tong_diem?>” readonly=”true” style=”background-color:#FFCCFF” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><span class=”style3″>Kết Quả Thi </span></td>
<td><label>
<input name=”ket_qua” type=”text” id=”ket_qua”
style=”background-color:#FFCCFF” value=”<?php echo $ket_qua;?>” size=”40″ readonly=”true”/>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”right”><label>
<input type=”submit” name=”Submit” value=”Tính” />
<span class=”style5″>Viet Matrix Revolutions </span></label></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

==============

Toàn quyền thuộc về Viet Matrix Revolutions – Ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin này qua 1 nơi khác

Anderson_neo – AlexBTP and member Viet Matrix Revolutions

Kết quả học tập [PHP-HTML]

Lưu ý để học tốt các bạn nên xem theo thứ tự bài viết .

Vì mỗi bài chúng tôi đưa ra những cách khác nhau và có điểm mới hàm tính toán mới

[Riêng code bài này chúng tôi không có thời gian để chỉnh sửa lại cho phù hợp với các trường hợp yếu , kém , trung bình , khá , giỏi .Các bạn xem rồi có thể tự mình phát triển thêm ]

Yêu cầu bài

Viet Matrix Revolutions

Viet Matrix Revolutions

Code

=========

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Kết quả học tập </title>
<style type=”text/css”>
<!–
.style1 {color: #FFFFFF}
–>
</style>
</head>

<body>
<?php
/*
Viet Matrix Revolutions
Anderson_neo . Alexbtp  . .. Và các thành viên khác
alexbtp@gmail.com
*/
?>
<?php
if(isset($_POST[“hk1”]) && isset($_POST[“hk2”]))
{
$hk1=$_POST[“hk1”];
$hk2=$_POST[“hk2″];
$hocky2=$hk2*2;
$trung_binh=($hocky2+$hk1)/3;
$trung_binh=round($trung_binh,2);
}
?>
<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=””>
<table width=”400″ border=”0″ align=”center” bgcolor=”#E19BCE”>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center” bgcolor=”#FF3366″><h2 class=”style1″>Kết Quả Học Tập </h2></td>
</tr>
<tr>
<td width=”138″><strong>Điểm HK1 </strong></td>
<td width=”246″><label>
<input name=”hk1″ type=”text” id=”hk1″ value=”<?php echo $_POST[“hk1″];?>” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Điểm HK2 </strong></td>
<td><label>
<input name=”hk2″ type=”text” id=”hk2″ value=”<?php echo $_POST[“hk2″];?>” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Điểm Trung Bình </strong></td>
<td><label>
<input name=”trung_binh” type=”text” id=”trung_binh” value=”<?php echo $trung_binh ;?>”  readonly=”true” style=”background-color:#FFCCFF”/>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kết Quả </strong></td >
<td><label>
<?php
if($trung_binh<5)
{
$ket_qua=”Bạn Phải Học Lại”;
}
else
{
$ket_qua=”Được Lên Lớp”;
}
?>
<input name=”ket_qua” type=”text” id=”ket_qua” value=”<?php echo $ket_qua;?>” size=”40″ readonly=”true” style=”background-color:#FFCCFF” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Xếp Loại </strong></td>
<td><label>
<?php
if($trung_binh>=8)
{
$xep_loai=”Giỏi”;
}
if($trung_binh<5)
{
$xep_loai=”Yếu”;
}
if($trung_binh<8 && $trung_binh>=5)
{
$xep_loai=”Khá”;
}

?>
<input name=”xep_loai” type=”text” id=”xep_loai” value=”<?php echo $xep_loai ;?>” readonly=”true” style=”background-color:#FFCCFF” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center”><label>
<input type=”submit” name=”Submit” value=”Kết Quả” />
</label></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

=========

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin này

Tính Tiền Điện [PHP-HTML]

Viet Matrix Revolutions

Viet Matrix Revolutions

Code

=====

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Tính Tiền Điện </title>
<style type=”text/css”>
<!–
.style1 {color: #FFFFFF}
–>
</style>
</head>

<body>
<?php
/*
Viet Matrix Revolutions
Anderson_neo . Alexbtp  . .. Và các thành viên khác
alexbtp@gmail.com
*/
?>
<?php
if(isset($_POST[“ten_chu_ho”]) && isset($_POST[“chi_so_cu”]) && isset($_POST[“chi_so_moi”]))
{
$ten_chu_ho=$_POST[“ten_chu_ho”];
$chi_so_cu=$_POST[“chi_so_cu”];
$chi_so_moi=$_POST[“chi_so_moi”];
$don_gia=$_POST[“don_gia”];
//$so_dung=$chi_so_moi – $chi_so_cu;
//$thanh_tien=$so_dung * $don_gia;
$thanh_tien=($chi_so_moi-$chi_so_cu)*$don_gia;
}
?>
<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=””>
<table width=”400″ border=”0″ align=”center” bordercolor=”#FFCC99″ bgcolor=”#FFCC99″>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center” bgcolor=”#FF6600″><h2 class=”style1″>Thanh Toán Tiền Điện </h2></td>
</tr>
<tr>
<td width=”142″><strong>Tên Chủ Hộ </strong></td>
<td width=”242″><label>
<input name=”ten_chu_ho” type=”text” id=”ten_chu_ho” value=”<?php echo $_POST[“ten_chu_ho”];?>” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Chỉ Số Cũ </strong></td>
<td><label>
<input name=”chi_so_cu” type=”text” id=”chi_so_cu” value=”<?php echo $_POST[“chi_so_cu”];?>” />
(Kw)</label></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Chỉ Số Mới </strong></td>
<td><label>
<input name=”chi_so_moi” type=”text” id=”chi_so_moi” value=”<?php echo $_POST[“chi_so_moi”];?>” />
(Kw)</label></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Đơn Giá </strong></td>
<td><label>
<input name=”don_gia” type=”text” id=”don_gia” value=”<?php echo $_POST[“don_gia”];?>” />
(VNĐ)</label></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Số Tiền Thanh Toán </strong></td>
<td><label>
<input name=”thanh_tien” type=”text” id=”thanh_tien” style=”background-color:#FF99FF” value=”<?php echo $thanh_tien;?>” readonly=”true” />
(VNĐ) </label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center” bgcolor=”#FFCC99″><label>
<input type=”submit” name=”Submit” value=”Tinh” />
</label></td>
</tr>
</table>
</form>

</body>
</html>

=====

Ghi rõ nguồn khi phát hành khi sử dụng lại thông tin này

Tìm số lớn hơn trong 2 số [PHP-HTML]

Yêu cầu

Viet Matrix Revolutions

Viet Matrix Revolutions

Code

=======

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Tìm Số Lớn Hơn Và In Kết Quả</title>
</head>

<body>
<?php
/*
Viet Matrix Revolutions
Anderson_neo . Alexbtp  . .. Và các thành viên khác
alexbtp@gmail.com
*/
?>
<?php
if(isset($_POST[“so_a”]) && isset($_POST[“so_b”]))
{
$so_a=$_POST[“so_a”];
$so_b=$_POST[“so_b”];
if($so_a > $so_b)
$so_lon=$so_a;
else
$so_lon=$so_b;
}
?>
<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=””>
<table width=”400″ border=”0″ align=”center” bgcolor=”#FFCC99″>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center” bgcolor=”#FF6600″><h1>Tìm Số Lớn Hơn </h1></td>
</tr>
<tr>
<td width=”130″><strong>Số A </strong></td>
<td width=”260″><label>
<input name=”so_a” type=”text” id=”so_a” value=”<?php echo $_POST[“so_a”];?>” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Số B </strong></td>
<td><label>
<input name=”so_b” type=”text” id=”so_b” value=”<?php echo $_POST[“so_b”];?>” />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Số Lớn  </strong></td>
<td><label>
<input name=”so_lon” type=”text” id=”so_lon” value=”<?php echo $so_lon;?>” readonly=”true” style=”background-color:#FFCCFF”/>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center”><label>
<input type=”submit” name=”Submit” value=”Tính” />
</label></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

======

ghi rõ nguồn khi sử dụng tài liệu này qua 1 nơi khác